Fagrådets medlemmer

Jan Abel Olsen (leder) er utdannet siviløkonom fra Norges handelshøyskole (NHH) og dr philos fra Universitetet i Tromsø. Han er professor i helseøkonomi og helsetjenesteforskning ved UiT og forsker i bistilling ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Forskningsinteresser er metoder for å måle effekt og nytte av helsetiltak, finansieringsordninger og insentiver, rettferdighetsteorier, global helse.

Jon Magnussen (nestleder) er utdannet sosialøkonom og dr oecon fra Universitetet i Bergen. Han har siden 2005 vært professor i helseøkonomi ved Institutt for samfunnsmedisin på NTNU, og i perioden 2009-2014 var han instituttleder samme sted. I 2007 ledet han et offentlig utvalg om fordelingen av inntekter mellom de regionale helseforetakene (NOU 2008:2). Forskningsinteresser er forholdet mellom økonomi, politikk og helse.

Signe Flottorp er utdannet lege og har arbeidet med helsetjenesteforskning siden 1994. Jobber som seniorforsker ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og professor II ved UiO. I perioden 2008-2015 ledet hun styret i NFRs Helse- og omsorgstjenesteprogram. Forskningsinteresser er implementering av kunnskapsbasert praksis, og utvikling og evaluering av støtte til informerte beslutninger for pasienter, helsepersonell og beslutningstakere.

Jan Frich er utdannet medisiner og dr.med. fra Universitetet i Oslo, og har mastergrad i helseadministrasjon fra samme sted. Han er professor i helseledelse og er fra 2015 leder for Avdeling for helseledelse og helseøkonomi og nestleder i Institutt for helse og samfunn ved UiO. Han er spesialist i nevrologi og har bistilling som overlege ved OUS. Forskingsinteresse er ledelse, organisering og kvalitet i helsetjenesten, nevrologiske sykdommer og medisinsk utdanning.

Hilde Lurås er utdannet fysioterapeut (1984), samfunnsøkonom (1990) og dr polit (2004) fra UiO. Hun er leder av avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) ved Akershus universitetssykehus. I tillegg har hun en bistilling som førsteamanuensis ved UiO. Hennes forskningsinteresser er rammevilkårenes betydning for praksisutøvelsen, og spesielt hvordan økonomiske insentiver påvirker aktørenes adferd.

Hilde er leder for koordinerende miljø for nettverkssatsingen.

Marianne Storm har hovedfag i helsefag fra UiB og PhD i ledelse fra Universitetet i Stavanger. Hun har vært forsker ved International Research Institute of Stavanger (IRIS) og jobber nå som professor ved institutt for helsefag, UiS. Forskningsinteresser er helsetjenestekvalitet, pasienterfaringer og brukerinvolvering, samhandling, organisatorisk læring, organisasjonskultur og komplekse intervensjoner.

Eva Stensland

Eva Stensland
Fagsjef
Senter for klinisk dokumentasjon, Universitetssykehuset Nord-Norge HF/Helse Nord RHF.

Linda Midttun
Seniorrådgiver
Helse Midt-Norge RHF

Hans Johan Breidablik er utdannet lege fra Bergen i 1980. Han har lengre praksis både i spesialisthelsetjeneste, kommunehelsetjeneste, undervisning og forskning. Han er spesialist i øre-nese-halssykdommer, samfunnsmedisin og allmennmedisin, og har doktorgrad om ungdomshelse fra 2012. Etter 10 år som fagdirektør i Helse Førde HF er han nå seniorrådgiver der og førsteamanuensis ved Høyskolen på Vestlandet.

 

 

Trygve Ottersen er utdannet lege fra Universitetet i Bergen, med ph.d. fra samme sted. Han er områdedirektør for Område for helsetjenester i Folkehelseinstituttet, leder for Oslo Group on Global Health Policy og førsteamanuensis ved Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo. Hans forskningsinteresser er helsesystemstyrking i Norge og lavog middelinntektsland, prioritering, rettferdighetsteori, økonomisk evaluering, finansieringsordninger, globale fellesgoder, global helsesikkerhet, og internasjonal bistand.

Elisabeth Authen Sethre

Elisabeth Authen Sethre er utdannet statsviter og har tidligere erfaring fra Kunnskapsdepartementets forskningsavdeling og FoU-avdelingen i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.  Hun er i dag seksjonssjef forskning i Kreftforeningen, og er oppnevnt som brukerrepresentant i fagrådet for helsetjenesteforskning.