Medlemmer

Marianne Storm har hovedfag i helsefag fra UiB og PhD i ledelse fra Universitetet i Stavanger. Hun har vært forsker ved International Research Institute of Stavanger (IRIS) og jobber nå som professor ved institutt for helsefag, UiS. Forskningsinteresser er helsetjenestekvalitet, pasienterfaringer og brukerinvolvering, samhandling, organisatorisk læring, organisasjonskultur og komplekse intervensjoner.

Se Marianne Storm – UiS

Eva Stensland

Eva Stensland
Fag- og forskningssjef
Senter for klinisk dokumentasjon, Universitetssykehuset Nord-Norge HF/Helse Nord RHF.

Se SKDE / Eva Stensland – UiT

Linda Midttun er utdannet statsviter fra NTNU og PhD fra Universitetet i Oslo. Hun jobber som seniorrådgiver i Helse Midt-Norge RHF, og arbeider der med et vidt spenn av analyseoppgaver som tematisk omfatter hele spesialisthelsetjenesten. Hun har tidligere vært ansatt ved SINTEF Helse hvor hun jobbet med helsetjenesteforskning.

Se Helse Midt-Norge RHF

Linda M. Pedersen er koordinator for det nasjonale satsingsområdet for muskel-skjelettsykdommer ved Oslo universitetssykehus (OUS). Hun er også førsteamanuensis ved Institutt for fysioterapi, Fakultet for helsefag ved OsloMet.

Se Linda M. Pedersen – OUS / OsloMet

Hilde Lurås er utdannet fysioterapeut, samfunnsøkonom og dr polit fra UiO. Hun er leder av avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) ved Akershus universitetssykehus. I tillegg har hun en bistilling som professor ved UiO. Hennes forskningsinteresser er rammevilkårenes betydning for praksisutøvelsen, og spesielt hvordan økonomiske insentiver påvirker aktørenes adferd.

Hilde er leder for koordinerende miljø for nettverkssatsingen.

Se Hilde Lurås – Ahus / UiO

Tove Klæboe Nilsen er  forskningsdirektør i Helse Nord RHF og har bistilling som koordinator i nettverket. Se Helse Nord RHF

 

Vidar Halsteinli er leder i fagrådet.

Han er utdannet samfunnsøkonom/helseøkonom og med PhD fra Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU.

Han arbeider som forsker og nestleder ved Regionalt Senter for Helsetjenesteutvikling ved St. Olav, i tillegg til bistilling som førsteamanuensis II ved ISM/NTNU. Han har lang erfaring med helsetjenesteforskning fra SINTEF Helse og jobber nå mest med økonomisk evaluering/kostnad-nytte innenfor et bredt spekter av behandlingstjenester.

Se Vidar Halsteinli – St. Olavs / NTNU

Birgit Abelsen er forskningsleder Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM), Norges arktiske universitet UiT.

Statistiker, master of public health MPH.

Se Birgit Abelsen – UiT

 

Frode F. Jacobsen er utdannet sykepleier og antropolog. Han arbeider som forskningsleder og professor ved Senter for omsorgsforskning, vest, Høgskulen på Vestlandet, og professor II ved VID diakonale høgskole. Hans forskningsinteresser er helsetjenesteforskning, eldreomsorg, og, kulturelle og samfunnsmessige vilkår for helsesøkende atferd.

Se Frode Fadnes Jacobsen – HVL

Kjetil Telle  er områdedirektør for helsetjenesteforskning i Folkehelseinstituttet.

 

Se Kjetil Telle – FHI

Marian Ådnanes er forskningsleder for Helsetjenesteforskning i avd. Helse i SINTEF Digital. Hun har doktorgrad i psykologi fra NTNU. Hennes forskning omhandler i første rekke helsetjenestetilbud til personer med psykiske helseproblemer, ofte ut fra brukere og pasienters egne erfaringer og perspektiv. Hun har jobbet mye med tema samhandling og kontinuitet i psykisk helsetilbud til personer med sammensatte problemer. For tiden leder hun en treårig nasjonal evaluering av pakkeforløp psykisk helse og rus.

Se Marian Ådnanes – SINTEF

Eline Aas er samfunnsøkonom og professor ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn ved Det medisinske fakultet  ved Universitetet i Oslo. Se Eline Aas – Uio

Jon Harald Kaspersen er konserndirektør for divisjon Helse og samfunn ved NORCE.

Se Jon Harald Kaspersen – NORCE

Johan Håkon Bjørngaard er sosiolog og professor ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU.

Se Johan Håkon Bjørngaard – NTNU